Biuro Podróży swoją działalność rozpoczeło w lutym 1990 roku.Filarem działalności biura jest licencjonowana linia do Niemiec na trasie Zawada – Stuttgart.

Naszym atutem są atrakcyjne ceny biletów, rzetelna obsługa, doświadczeni kierowcy oraz komfortowe autokary marki MAN oraz IRIZAR, wyposażone w klimatyzację, barek, toaletę, video, uchylne fotele lotnicze oraz telefon komórkowy. Autokary IRIZAR wyposażone w gniazda USB i zasilania 230VAC przy każdym fotelu.

Dodatkowym elementem oferty jest wynajem autokarów na wyjazdy o charakterze turystycznym, stąd nasze autokary można spotkać podróżując nie tylko po Europie.

 

Nasze Biuro Podróży oferuje również:

  • bilety innych przewoźników na trasach do Niemiec i innych krajów,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • wycieczki,
  • wczasy i kolonie,
  • obozy dla najmłodszych podróżników

Biuro Podróży jest synonimem atrakcyjnego produktu, rzetelności i kompetencji pracowników

Przewozy autokarowe - informacje

Oferujemy przewozy autokarowe komfortowymi autobusami marki IRIZAR oraz MAN, wyposażonymi w cafe bar, video, WC, klimatyzację, telefon, wi-fi oraz gniazdka 230 V przy każdym fotelu z południowej Polski do: Giessen, Bad Homburg, Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart Prowadzimy także sprzedaż biletów innych przewoźników na innych trasach oraz wynajem autokarów.

 

Regulamin przewozu międzynarodowej Linii Autokarowej Sandra BP Sp. z o.o.


1. Podstawowe określenia
1.1 Bagaż – wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana i nie ujawniana.
1.2 Bagaż rejestrowany – to bagaż oznakowany banderolą przez załogę autokaru.
1.3 Pasażer – to każda osoba korzystająca z usług przewozu na podstawie ważnego biletu.
1.4 Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie posiadanych zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy.
1.5 Umowa przewozu – to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem w momencie nabycia biletu. Na tej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej na bilecie.
1.6 Bilet – jest dokumentem imiennym uprawniającym do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
1.7 Rozkład jazdy – plan jazdy autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzina odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym).
1.8 Zakup biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu jak również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.9 Przepisy – oznaczają w szczególności postanowienia „ Regulaminu Przewozu B.P Sandra s.c.” z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego w szczególności:
- Ustawa z dn. 15.XI.1984 prawo przewozu (Dz. U. z 2000r. nr. 50 poz. 601 z późn. zmianami)
- Ustawa z dn. 13.VI. 2003 o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r nr 264 poz. 1573 z póżn. zmianami)
- Ustawa z dn. 20. VI. 1997 Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2012.nr 1137)
- Rozporządzenie Parlamentu Europ. i Rady UE nr181/2011 z dn.16.02.2011 , dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządz. (WE) nr 2006/2004
- Rozporz. Min. Transp. i Budown. z 24.II.2006 (w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Dz.U.2006, nr38 poz.266)
 

2. Pasażer
Pasażer jest zobowiązany do:
2.1 Dokonania zakupu biletu B.P. Sandra s.c. na przewóz autokarowy.Zakup biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie umowy na przewóz wyszczególniony w bilecie , gdzie stronami są Pasażer i Przewoźnik.
2.1 a) Przybycia na przystanek co najmniej 15 min. przed planowanym odjazdem autokaru.
2.1 b) Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.
2.2 Pasażer winien zajmować miejsce w autokarze wskazane przez obsługę. Autokar nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego regulaminu.
2.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku właściwych dokumentów do odbycia podróży (paszport, dowód osobisty, wizy). Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.
Jeśli brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby
spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu, ani żadna
inna rekompensata.
2.4 Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas Podróży. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze.
Inne zdarzenia losowe powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem nie są objęte
tym ubezpieczeniem.
2.5 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
2.6 Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające zastosowanie zniżki. Na wniosek przedstawiciela Przewoźnika (kierowcę lub pilota) jest obowiązany do ich okazania. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów.
2.7 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2.7 a) Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądownej przysługuje uprawnionemu Pasażerowi po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
2.8 Pasażer zajmując miejsce w autokarze ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa i utrzymać w tym stanie przez cały okres jazdy autokarem.
2.9 Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Jeśli dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisanego w obecności obsługi autokaru.
2.10 Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko podczas całej podróży powinno przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
2.11 Osoby pomiędzy  12-tym a 18-tym rokiem życia mogą podróżować samodzielnie lecz muszą posiadać „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna w obecności obsługi autokaru.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bezprawnego opiekuna w chwili kiedy znajdują się poza autokarem.
 

3 Przewoźnik
3.1 Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby przewieźć Pasażera i jego bagaż zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, lecz z przyczyn od niego niezależnych ,nie może tego zagwarantować. W razie potrzeby Przewoźnik, może powierzyć zastępczo przewóz innym przedsiębiorstwom transportowym, jednakże Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.
3.1 a) Zapewnić zastępczy środek transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy.
3.1 b) Przewoźnik ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa Pasażerów może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu, które nie zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.
3.2 W oparciu o art. 135 ust 1 i 2 Ustawy z dn. 13.VI. 2003 o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 nr. 128.poz. 1175) Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania tych dokumentów podróży Przewoźnik ma prawo odmowy zabrania do autokaru takiego Pasażera bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera.
3.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze bez zwrotu poniesionych kosztów przez Pasażera wtedy gdy:
1. Nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
2. Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
4. Nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub nie został wpuszczony do kraju przez władze emigracyjne.
5. Znajduje się w stanie wskazujący na chorobę, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
3.4 Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w autokarze
3.5 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarach z wyjątkiem małego zwierzęcia do 4 kg (pies, kot, fretka).
1. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony microchip i badania weterynaryjne
2. Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone , musi znajdować się w odpowiedniej klatce lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok Pasażera . Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym Pasażerom.
3. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wys. 50% wartości biletu pełnopłatnego. Nie ma możliwości sumowania zniżek
3.6  Za niezrealizowaną podróż z winy przewoźnika, podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiący równowartość niewykorzystanego biletu
3.7 Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursu powstałe w związku z działaniem sił wyższych , takich jak zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych np. kontrole policyjne, kontrole ITD, warunki atmosferyczne.
3.8 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i bagażu na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo przewozowe.
3.9 Przewoźnik nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim.
 
4. Bilety
4.1 Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
4.2 Bilet jest ważny 12-m-cy od daty wyjazdu. (dot. biletów typu „open”)
Bilet jednostronny jest ważny do daty wyjazdu. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu.
4.3 Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% pełnopłatnego biletu.
4.3 a) Kupujący bilet jest zobowiązany do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu.
4.4 W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwukierunkowego dokonuje się zwrotu w wysokości :
a) do 24 godzin przed powrotem 20% wartości biletu
b) poniżej 24 godzin przed powrotem 10% wartości biletu.

4.5 Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu:
a) upłynął termin ważności biletu
b) bilet uległ zniszczeniu (brak możliwości identyfikacji )
c) pasażer nie posiada oryginału biletu
4.6 Rezerwacji powrotu lub zmianę daty powrotu należy ustalić najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem w siedzibie B.P. Sandra s.c. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku miejsc.
4.7 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
4.8 Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń w przypadku rezygnacji Pasażera z odbycia podróży:
1. 10% wartości biletu powyżej 14 dni przed wyjazdem
2. 25% wartości biletu od 14 dni do 48 godz. przed wyjazdem
3. 50% wartości biletu od 48 godz. do 24 godz. przed wyjazdem
4. 90% wartości biletu poniżej 24 godz. przed wyjazdem, lub w dniu wyjazdu
5. Za bilety zwrócone po terminie wyjazdu, nie dokonuje się żadnych zwrotów należności oraz za nie wykorzystaną część biletu typu “Open”
6. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u Pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik.
7. Przy zwrocie należności za bilet zakupiony elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 5,5 % wartości biletu brutto
8. Zmiana daty wyjazdu/ powrotu w dniu wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja z biletu zgodnie z pkt 4.8 ppk d.
 
4.9 Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów
a) bilet jednostronny
b) bilet dwustronny
c) bilet „Open” (opłata za dokonanie rezerwacji terminu powrotu jest wliczona w cenę biletu) termin podróży dla biletu „Open” Pasażer jest zobowiązany ustalić na 7 dni przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku wolnych miejsc Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera.
 

5. Zniżki
50% – drugie miejsce w autobusie
50% – dla posiadaczy KSK po okazaniu biletów na wartość 3.300zł wykorzystanych w ciągu 12-miesięcy.
50% – dzieci od 0 do 12 lat
15% – posiadacze Karty Stałego Klienta
10% – uczniowie i studenci do 26 roku życia
10% – emeryci i renciści powyżej 60 lat
10% – grupy powyżej 10 osób
Zniżki nie mogą być sumowane, informacje o aktualnych zniżkach dostępne są w biurach sprzedaży naszych biletów. Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu lub w momencie kontroli biletów w autokarze. W razie braku dokumentów uprawniających do zniżek obsługa autokaru jest uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu.
 

6 Bagaż
6.1 Bagaż winien być opisany przez podróżnego imieniem i nazwiskiem oraz miejscem wysiadania.
6.2 Dopuszczalny bagaż w cenie biletu to: jeden lub dwa bagaże nie przekraczające 30 kg przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie uważany jako bagaż podwójny podlegający stosownej opłacie. Limit bagażu określony w pkt. 6.2 , nie przysługuje na zakupiony bilet ze zniżką 50% na drugie miejsce dla pasażera lub przewóz zwierząt.
6.2 a) Zgodnie z Rozporz. Min. Pracy i Polityki Społ. z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekraczać 30 kg. Bagaż przekraczajacy dopuszczalne wymiary lub wagę Pasażer zobowiązany jest do samodzielnego załadunku, wyładunku lub przenoszenia.
6.3 Pasażer może zabrać drugą sztukę bagażu za dodatkową dopłatą. O możliwości zabrania drugiego i ewentualnie kolejnych sztuk bagażu decyduje załoga autokaru.
6.4 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu , jeżeli nie są spełnione wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz bagażu o nieprzyjemnym zapachu lub bagażu niebezpiecznego.
6.5 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu na czas podróży i zgłosić ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
6.6 Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru, Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty na dowodzie KP.( nadbagaż)
6.7 Za przewóz sprzętu sportowego (narty, deska snowboardowa, rower) Przewoźnik pobiera jednorazową opłatę w wysokości 100 zł. Sprzęt powinien być odpowiednio zapakowany w futerał lub pokrowiec.
6.8 Przewoźnik nie odpowiada za pomyłkowo odebrany bagaż przez Pasażera. Obowiązkiem Pasażera jest sprawdzenie zgodności danych umieszczonych na banderoli bagażu.
6.9 Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie, lub z innych powodów.
6.10 Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, odzież lub inne wartościowe przedmioty) Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
6.11 Reklamacje dotyczące przewożonego bagażu w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt ten winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie Pasażera.
6.12 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
6.13 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z umową przewozową należy kierować na adres B.P Sandra s.c. listownie, pocztą elektroniczną do dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć kserokopię biletu, opisać zaistniałe okoliczności, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
6.14 Reklamację rozpatruje Przewoźnik w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia na adres biura.
 

7 Ochrona danych osobowych
7.1 Oferent może przetwarzać bez zgody Pasażera dane, w celu prawidłowej realizacji umowy o przewóz, zgodnie z ustawą o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
7.2 Oferent zobowiązuje się do zachowania danych poufnych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba, że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.
7.3 Pasażerowi przysługuje prawo wglądu do danych , przekazanych oferentowi wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmian.


8 Postanowienie końcowe
8.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Z tego tytułu Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.
8.2 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
8.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy przewozu jest wyłącznie Sąd polski.
8.3 Postanowienie niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 
Wodzisław Śl, 2017.11.01